Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Tueddiadau - Dangosyddion Ansawdd Aer

Modelau o Sefyllfaoedd

Mae'r lluniau isod yn dangos y lefelau PM10 a NO2 disgwyliedig yng Nghymru yn 2010 a 2020. Mae lefelau llygrydd sylfaenol yn ia na'r rhai a nodir yn Adran 5 ac yn gostwng ymhellach erbyn 2020. Mae'r mapiau hyn yn cyfuno effaith y polisau cenedlaethol a rhyngwladol cyfredol a bennwyd ar gyfer ansawdd aer, yn ôl amcanestyniadau'r rhestri gollwng llygredd.

Mae'r canlyniadau ar gyfer y pecyn craidd o fesuriadau, neu'r 'mesuriadau cyfunol R' i'w gweld yma. Maen nhw'n cynnwys tair prif elfen:

  • Mesurau i leihau'r gollyngiadau NOx a PM10 o geir a cherbydau nwyddau ysgafn (Euro 5 a 6) a cherbydau nwyddau trwm (Euro VI).
  • Rhaglen o gynlluniau i gynyddu nifer y cerbydau gollyngiadau isel ymysg y fflyd cerbydau cenedlaethol.
  • Mesurau i leihau'r gollyngiadau SO2 a NOx o forgludiant rhyngwladol trwy'r Sefydliad Morol Rhyngwladol.

Mae Mesuriad R yn lleihau'r lefelau yn 2010, ond mae'r effaith yn fwy yn 2020. Mae hyn oherwydd bod y broses o gyflwyno cerbydau newydd â gollyngiadau is yn cymryd sawl blwyddyn i gymryd lle'r fflyd o geir hyn sydd ar y ffyrdd. Mae mwy o ganlyniadau allweddol ar gyfer Cymru wedi'u crynhoi yma:

Ymchwilio i effaith y mesurau ar sail lleihad yn y lefelau llygredd sydd uwchlaw'r amcanion ansawdd aer ar gyfer PM10. Yn nhabl 1, rydym wedi cynnwys canlyniadau o'r mapiau lefelau cefndir a nodir isod.

Cyfrifiwyd y lefelau cymedrig blynyddol wedi'u pwysoli ar sail y boblogaeth; mae'r rhain yn cynrychioli'r lefelau llygredd a brofir gan y boblogaeth ar gyfartaledd. Yna, amcangyfifiwyd manteision iechyd y mesurau trwy gynnwys ymatebion astudiaethau epidemioleg. Mae tabl 2 yn dangos y manteision iechyd o ran y ddau fath o dderbyniadau i'r ysbyty a'r newidiadau mewn disgwyliad oes sy'n gysylltiedig â PM10. Mae'n amlwg fod effaith PM ar ddisgwyliad oes yn dylanwadu ar y dadansoddiad cost a budd yng Nghymru, a ledled y DU hefyd.

Tabl 1: Canran hyd y ffordd a'r boblogaeth yng Nghymru sydd uwchlaw'r amcanion aer
Blynyddol cymedrig PM10 ar gyfer 2010, sef 20 µg m-3

Metrig/blwyddyn 2010 llinell sylfaen 2010 mesuriad R 2015 llinell sylfaen 2015 mesuriad R 2020 llinell sylfaen 2020 mesuriad R
Hyd y Ffordd 52.6 44.4 30.2 14.5 22.0 5.5
Poblogaeth 12.4 9.7 6.3 3.6 4.8 2.2

Tabl 2. Crynodeb o fanteision iechyd mesuriad R, 2020 ar gyfer PM10 yng Nghymru*

Derbyniadau i'r ysbyty oherwydd problemau anadlu 11
Derbyniadau i'r ysbyty oherwydd problemau cardiofasgwlaidd 11
Cynnydd mewn blynyddoedd oedran 69,000 - 132,000

*Dilyn ffigurau poblogaeth am 100 mlynedd. Mae'r ystod yn cynrychioli'r tybiaethau gwahanol yn ymwneud â'r bwlch amser rhwng y newidiadau mewn lefelau ac effaith.

Cliciwch y llun isod i weld fersiwn mwy mewn ffenestr newydd.

Map yn dangos modelau o sefyllfaoedd NO<sub>2</sub> yn y dyfodol
<i>translation coming soon!</i>