Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Tueddiadau - Dangosyddion Ansawdd Aer

Mae Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy yn rhan o gynlluniau'r Llywodraeth i sicrhau gwell ansawdd bywyd. Mae'r rhain yn cynnwys ystod o ddangosyddion sy'n seiliedig ar ansawdd aer, ac mae'r "Prif Ddangosydd Ansawdd Aer" yn un o'r rhain. Dyma gyfartaledd diwrnodau'r flwyddyn y mesurir llygredd yn "ganolig" neu'n waeth (h.y. "canolig", "uchel" neu "uchel iawn") yn ôl bandiau'r Gwasanaeth Gwybodaeth Llygredd Aer a ddefnyddir wrth ddarogan y tywydd.

Prif Ddangosydd - Cyfartaledd Trefol a Gwledig

Mae'r graff hwn yn dangos cyfartaledd y diwrnodau (fesul safle monitro) pan y gwelwyd llygredd canolig neu uwch yn ôl bandiau'r Gwasanaeth Gwybodaeth Llygredd Aer. Ar y lefel "ganolig", gall pobl sensitif ddechrau bod yn ymwybodol o effeithiau llygredd. Cliciwch ar y llun isod i agor fersiwn mwy mewn ffenestr newydd.Cliciwch y llun isod i weld fersiwn mwy mewn ffenestr newydd.

Graff yn dangos y Cyfartaledd Trefol a Gwledig
Nid yw'r graff hwn yn dangos unrhyw duedd amlwg gyffredinol mewn diwrnodau llygredd gwledig ers 1997, er y gellir gweld brig yn y graff ar gyfer hafau poeth iawn fel 2003 a 2006. Mae hyn oherwydd bod y mwyafrif o achosion o ansawdd aer gwael mewn ardaloedd gwledig yn deillio o grynodiadau uchel o oson, sy'n dibynnu ar ffactorau meteorolegol. Ymddengys bod tuedd cyfanswm y diwrnodau llygredd trefol cyffredinol yn gostwng ers canol yr 1990au, er y dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r duedd hon gan fod nifer, a dosbarthiad safleoedd monitro wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. Mae nifer y safleoedd trefol y mae'r dangosydd yn seiliedig arnynt wedi cynyddu o dri yn unig yn 2000, i 17 yn 2010.