Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Tueddiadau - Dangosyddion Ansawdd Aer

Tueddiadau Osôn a Gronynnau PM10

Mae'r graff isod yn dangos sut mae crynodiadau cymedrig blynyddol o PM10 ac oson wedi newid yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf.

Cliciwch y llun isod i weld fersiwn mwy mewn ffenestr newydd.

Graff yn dangos y tueddiadau Osôn a Gronynnau PM<sub>10</sub>

Ymddengys nad oes tuedd amlwg yng nghrynodiadau cyfartalog y llygrydd hwn mewn ardaloedd gwledig (lle mae'r crynodiadau uchaf o oson yn tueddu i fod). Mewn ardaloedd trefol, ymddengys bod crynodiadau cefndir wedi cynyddu rhwng 1993 a 2003, cyn lefelu ar ôl hynny (er y dylid bod yn ofalus wrth ystyried data cyn 2002 gan fod yr ystadegau wedi'u seilio ar lai na phedwar safle). Mae crynodiadau oson yn amrywio'n sylweddol o un flwyddyn i'r llall oherwydd bod ffactorau meteorolegol yn amrywio.

Ar y llaw arall, ymddengys bod y crynodiadau cyfartalog o ronynnau PM10 mewn safleoedd traffig trefol (safleoedd o fewn 10m i gwrb ffordd drefol) a chefndir trefol (safleoedd mewn ardaloedd trefol ond nad ydynt yn agos i briffyrdd) yn dangos tuedd ar i lawr cyffredinol yn ystod y degawd diwethaf. Unwaith eto, dylid bod yn ofalus wrth ystyried y duedd cyn 2002 gan fod yr ystadegau wedi'u seilio ar nifer fechan o safleoedd monitro.