Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Tueddiadau - Dangosyddion Ansawdd Aer

Tueddiadau Cymedrig Blynyddol ar gyfer Nitrogen Deuocsid

Yng Nghymru (a gweddill y DU), yr Amcan o'r Strategaeth Ansawdd Aer y rhagorir fwyaf arno yw'r crynodiad nitrogen deuocsid (NO2) cymedrig blynyddol. Mae'r graff isod yn dangos sut mae crynodiadau'r llygrydd hwn wedi amrywio gydag amser.

Cliciwch y llun isod i weld fersiwn mwy mewn ffenestr newydd.

Graff yn dangos y tueddiadau cymedrig blynyddol ar gyfer Nitrogen Deuocsid

Safleoedd Traffig Trefol
O ran safleoedd Traffig Trefol, h.y. safleoedd mewn ardaloedd trefol o fewn 10m i gwrb ffordd, ymddengys nad oes tuedd glir yn y crynodiadau NO2 cymedrig blynyddol. Dylid bod yn ofalus wrth edrych ar ddata ar gyfer y blynyddoedd cyn 2004 gan eu bod wedi'u seilio ar lai na phedwar safle (mae ymchwil ddiweddar gan Brifysgol Glasgow yn dynodi mai dyma'r isafswm ar gyfer cynnal asesiadau dibynadwy o dueddiadau*).

Safleoedd Cefndir Trefol

Mae'r graff yn dangos tuedd ar i lawr (TC) amlwg yn y llygrydd hwn rhwng 1993 a thua 2005 (ond eto, dylid bod yn ofalus wrth ystyried data cyn 2002 gan fod yr ystadegau wedi'u seilio ar lai na phedwar safle). Ar ôl 2005, ymddengys bod y ffigurau wedi lefelu ac mae'n bosibl bod y crynodiadau wedi cynyddu hyd yn oed.

Mae Grŵp Arbenigol y DU ar Ansawdd Aer (AQEG) wedi nodi bod tuedd ar i lawr yn y llygrydd hwn wedi lefelu yn y blynyddoedd diwethaf. Tybia fod hyn yn wir oherwydd**:

  • Cynnydd yng nghyfran cyfanswm yr ocsidau nitrogen (NOx) a allyrrir yn uniongyrchol i'r atmosffer fel NO2. Mae hyn, yn ei dro, yn deillio o'r cynnydd yn y defnydd o geir diesel ac o osod dyfeisiau rheoli llygredd, fel trapiau atgynhyrchu'n gatalytig ar fysiau.
  • Cynnydd yng nghrynodiadau cefndir O3, sy'n cymell NO a allyrrir i ocsidio i NO2.

* Adroddiad drafft Prifysgol Glasgow, Yr Ysgol Fathemateg ac Ystadegau.

** Grŵp Arbenigol ar Ansawdd Aer (2007) Trends in primary nitrogen dioxide in the UK. Ar gael yn: http://archive.defra.gov.uk/environment/quality/air/airquality/publications/primaryno2-trends/index.htm [cyrchwyd 9 Mehefin 2011].