Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Newyddion

Welsh Air Quality Forum Annual Seminar Thursday 12 October, Caerphilly Council Chamber at Penallta House
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/2017

We are pleased to announce this years Welsh Air Quality Forum will take place on Thursday 12th October, Caerphilly Council Chamber at Penallta House. Please follow this link to see the Provisional Programme for the day and this link to the booking form.

The seminar theme this year will be NO2 plans Clean Air Zones (CAZ) zones and the way forward from a national, regional and local level. This will include an update on Welsh Government policy guidance, case studies on taking a regional approach, CAZ pilot studies, and examples of impacts of measures such as walking schools and the introduction of low emission buses.

» Conference Booking Form (pdf)
» Final Agenda (pdf)

Gwella'r wefan – Lawrlwytho Crynodeb o Lefelau Llygredd uwchlaw'r trothwy ac Ystadegau Ansawdd Aer
Dyddiad Cyhoeddi: 01/10/2012

Ychwanegwyd nodweddion newydd i'r wefan er mwyn i ddefnyddwyr allu:


Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol Newydd ar waith
Dyddiad Cyhoeddi: 05/01/2012

Maer newidiadau a gyhoeddwyd ar 16 Rhagfyr 2011 gan Lywodraeth Cymru (gweler eitem newyddion flaenorol) wediu rhoi ar waith bellach ar y wefan hon.

Bydd y data ar bwletinau ansawdd aer diweddaraf bellach yn cyflwyno canlyniadau yn l y Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol newydd syn cynnwys mesuriadau gronynnau PM2.5 am y tro cyntaf.

Mae manylion ar sut defnyddir Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol newydd ar gael yn awr.

Hysbysiad o Newidiadau ir Mynegai Ansawdd Aer
Dyddiad Cyhoeddi: 16/12/2011

Gofynnodd Defra ar Gweinyddiaethau Datganoledig ir Pwyllgor ar Effeithiau Meddygol Llygryddion Aer (COMEAP) adolygur Mynegai Ansawdd Aer er mwyn sicrhau ei fod yn addas iw ddiben o ystyried datblygiadau ym maes ansawdd aer. Maer mynegai cyfredol wedi bod ar waith heb newidiadau sylfaenol ers tua 12 mlynedd. Cyhoeddodd COMEAP yr adroddiad Review of the UK Air Quality Index ym mis Mehefin 2011. Mae Defra ar Gweinyddiaethau Datganoledig wedi ystyried argymhellion yr adroddiad a bydd yn rhoi nifer o newidiadau ar waith, ar l ymgynghori defnyddwyr y mynegai. Disgrifir sut bydd y mynegai newydd, a fydd yn cael ei ailenwi yn Fynegai Ansawdd Aer Dyddiol (DAQI); yn cael ei roi ar waith yn y llythyr hwn. Maer llythyr hwn hefyd ar gael yn Saesneg.

Ymgynghoriad ar Gynlluniau Ansawdd Aer Drafft i fodloni gwerthoedd terfyn yr UE ar gyfer Nitrogen Deuocsid (NO2) yng Nghymru
Dyddiad Cyhoeddi: 10/06/2011

Mae Cyfarwyddeb Ansawdd Aer yr Amgylchedd yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn pennu terfynau ar gyfer llygryddion aer pwysig. Mae nitrogen deuocsid (NO2) yn un ohonynt. Rydym wedi gwneud gwelliannau i ansawdd aer, ond mae angen cymryd mwy o gamau mewn ambell faes ac amser i gyflawnir terfynau hynny. Rydym wedi llunio cynlluniau ansawdd aer drafft ar gyfer y meysydd hyn. Maent yn dangos sut rydym yn bwriadu cyflawnir terfynau hyn erbyn 2015.


Darllenwch y dogfennau a lleisiwch eich barn drwy edrych ar y dudalen ymgynghori.

Summary of PM10 episode across England and Wales during March 2011
Dyddiad Cyhoeddi: 19/04/2011

Rhwng 25 a 30 Mawrth, profodd AURN achos PM10 eang o lefelau llygredd aer canolig. Roedd hyn oherwydd cymysgedd o allyriadau lleol a llygredd trawsffiniol o gyfandir Ewrop. Maer nodyn isod yn ymchwilio ir mater hwn ymhellach ac yn ei grynhoi.

» Download note (pdf)

Data PM10 Port Talbot Margam Mai Tachwedd 2010
Dyddiad Cyhoeddi: 12/11/2010

Data dros dro a adroddir drwy'r wefan hon, a gall y data newid yn ystod y broses gadarnhau arferol. Fodd bynnag, mae archwiliadau rheoli ansawdd cychwynnol wedi dangos y gallai'r data PM10 awtomatig (mesuriadau fesul awr) fod o ansawdd annerbyniol oherwydd problemau gweithredol gyda'r dadansoddwr. Felly, mae'n bosibl y gallai'r data gael eu dileu yn llwyr, o ddechrau'r haf tan fis Tachwedd 2010. Er y problemau hyn, bydd data dros dro yn parhau i gael eu dangos ar y wefan hon mewn amser real bron iawn er gwybodaeth y cyhoedd. Mae camau gweithredu i wella perfformiad y dadansoddwr ar waith.

Mae gan y safle sampler PM10 grafimetrig wedi'i gydleoli (fe'i gelwir hefyd yn Partisol), a ddylai ddarparu digon o wybodaeth i alluogi cyfrifo'r gyfres lawn o ystadegau blynyddol ar gyfer PM10 yn y lleoliad monitro hwn. Fodd bynnag, oherwydd bod angen trin y sampler llaw, rhaid aros tri mis ar l samplu cyn y bydd data ar gael, tra bod hidlyddion yn cael eu casglu, eu paratoi a'u pwyso yn y dull priodol, a'r canlyniadau'n cael eu cadarnhau. Gellir lawrlwytho'r data Partisol yma.

Mae mwy o wybodaeth am ddata dros dro a data wedi'u cadarnhau yn:

http://www.welshairquality.co.uk/verification_and_ratification.php
Gellir lawrlwytho adroddiad ar y broses QA/QC ar gyfer yr AURN yma.

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol newydd ar gyfer 2009
Dyddiad Cyhoeddi: 24/09/2010, by AEA

Rydym yn falch o gyhoeddi bod yr adroddiad ansawdd aer blynyddol diweddaraf ar gyfer Cymru wedi'i gyhoeddi. Eleni, mae ein prif erthygl yn ystyried y cysylltiadau rhwng ansawdd aer a newid yn yr hinsawdd, ac mae'n cynnwys cyngor ymarferol ar sut gall unigolion leihau eu hl troed carbon.

Rydym hefyd yn darparu crynodeb o ddigwyddiadau llygredd aer diweddar o ddiddordeb, gan gynnwys cipolwg ar y gweithgareddau pan ffrwydrodd llosgfynydd Eyjafjallajokull yng Ngwlad yr Ia ym mis Ebrill a Mai 2010.

» Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol 2009 - Saesneg (pdf)
» Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol 2009 - Cymraeg (pdf)

Cwmwl Llwch Folcanig Eyjafjallajokull ar Effeithiau ar Ansawdd Aer Cymru - y Newyddion Diweddaraf, 6 Mai 2010
Dyddiad Cyhoeddi: 06/05/2010

Unwaith eto, roedd llwch folcanig llosgfynydd Eyjafjallajokull wedi rhwystro teithiau hedfan o rai o feysydd awyr y DU rhwng 4 a 5 Mai. Er na effeithiodd y cwmwl llwch ar deithiau o feysydd awyr Cymru, roedd y cwmwl wedi aros uwchben Cymru ond nid yn ddigon trwchus i achosi risg i beiriannau awyrennau.

Gweler y manylion

Cwmwl Llwch Folcanig Eyjafjallajokull ac Ansawdd Aer y DU
Dyddiad Cyhoeddi: 15/04/2010

Ar hyn o bryd mae cwmwl o lwch folcanig uwchben y DU ar ôl i'r llosgfynydd Eyjafjallajokull yng Ngwlad yr Iâ ffrwydro. Mae'r cwmwl hwn o lwch folcanig wedi rhwystro'r mwyafrif o deithiau hedfan rhag gadael meysydd awyr y DU, oherwydd y peryglon i beiriannau awyrennau o'r llwch sgraffiniol mân. Mae'r taflwybr 96 awr cyfredol yn dangos yn glir bod yr aer sy'n cyrraedd dros y DU yn tarddu o Wlad yr Iâ.

Mae'r taflwybrau màs aer yn cytuno'n gadarn â graffeg y Ganolfan Gynghori ar Lwch Folcanig, VAAC, sy'n dangos lleoliad y golofn o lwch. Dengys bod y cwmwl llwch yn tarddu dros Wlad yr Iâ ac yna wedi teithio i'r dwyrain tua Sgandinafia, cyn anelu i'r De-orllewin tuag at y DU.

Ar hyn o bryd, amcangyfrifir bod y cwmwl o lwch folcanig ar uchder rhwng 6 - 11km; ac felly credir nad oes llawer o debygolrwydd iddo ddisgyn yn y 24 awr nesaf dros y DU ac na fydd yn effeithio ar ansawdd aer ar y ddaear. Mae'r crynodiadau PM10 cyfredol yn isel fel y'u mesurir gan orsafoedd monitro aer AURN. Ar hyn o bryd nid oes cynnydd sylweddol amlwg mewn lefelau PM10 yn sgil y cwmwl. Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa'n agos ac yn rhoi gwybod am unrhyw ddatblygiadau.

Gweler y manylion

Cyhoeddi Adolygiad Rheoli Ansawdd Aer Lleol
Dyddiad Cyhoeddi: 16/03/2010

Mae adolygiad a gyhoeddwyd heddiw yn rhoi manylion canfyddiadau ac argymhellion yn dilyn adroddiad yr Ymgynghoriaeth Polisi Mewnol (IHPC) ar Reoli Ansawdd Aer Lleol (LAQM).

Comisiynwyd yr adroddiad gan Defra a'r Gweinyddiaethau Datganoledig er mwyn asesu dulliau a ddefnyddir i reoli ansawdd aer lleol yn y DU a gwneud argymhellion gyda'r bwriad o:

1. Gwella canlyniadau ansawdd aer.
2. Gwneud defnydd gwell o'r adnoddau LAQM sydd ar gael.

Mae Arolwg Holiadur yn cyd-fynd 'r adolygiad. Cwblhawyd yr arolwg, a gafodd hefyd ei gomisiynu gan Defra a'r Gweinyddiaethau Datganoledig, gan Brifysgol Gorllewin Lloegr ac Ymgynghorwyr Ansawdd Aer. Cyflwynodd 239 o ymarferwyr ansawdd aer awdurdod lleol ymatebion i'r holiadur, a oedd yn tynnu sylw at gryfderau a gwendidau'r system gyfredol, yn ogystal chyfleoedd ar gyfer ei gwella. Mae canlyniadau'r arolwg yn cyd-fynd 'r casgliadau o'r adolygiad IHPC.

Mae Defra, ar y cyd 'r Gweinyddiaethau Datganoledig, yn croesawu'r adolygiad a'r arolwg holiadur, a bydd yn ystyried yr argymhellion.

Am ragor o wybodaeth, gallwch lawrlwytho'r adroddiadau llawn yn:

http://cymru.gov.uk/topics/environmentcountryside/epq/airqualitypollution/airquality/guidance/?lang=cy

Air Pollution: Action in a Changing Climate
Dyddiad Cyhoeddi: 09/03/2010

Gallai'r DU arbed 24 biliwn drwy fesurau ar y cyd i helpu i atal llygredd aer a newid yn yr hinsawdd yn l 'Air Pollution: Action in a Changing Climate' a gyhoeddwyd gan Defra a'r Gweinyddiaethau Datganoledig heddiw.

Am ragor o wybodaeth, gallwch lawrlwytho'r adroddiad llawn yn
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100401103043/http://www.defra.gov.uk/news/latest/2010/environ-0303.htm

Pecyn Cymorth Ffactor Allyriadau NEWYDD, Cyfrifiannell NOx i NO2, mapiau cefndir a ffactorau rhagweld y dyfodol
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/2010

Mae llawer o newidiadau wedi'u gwneud yn ddiweddar i'r offer Rheoli Ansawdd Aer Lleol sydd ar gael ar wefan yr Archif Ansawdd Aer yn http://www.defra.gov.uk/environment/quality/air/airquality/local/support/. Dylid defnyddio'r offer ar gyfer gwaith newydd. Os yw gwaith wedi'i ddechrau eisoes yn defnyddio'r hen offer, nid oes angen mynd yn l ac ailddechrau'r gwaith ac eithrio bod yr awdurdod lleol yn credu y byddai hyn yn briodol. Cyhyd bod modelau wedi'u dilysu'n briodol yn l mesuriadau lleol, ni ddylai'r diweddariadau i'r offer wneud unrhyw waith sydd eisoes wedi'i wneud yn annilys, er y byddai canlyniadau manwl gywir yn wahanol. Dyma'r newidiadau:

1) Mae Pecyn Cymorth Ffactor Allyriadau (EFT) wedi'i ddiweddaru i ddefnyddio ffactorau allyriadau cerbydau diweddaraf yr Adran Drafnidiaeth (a gyhoeddwyd yn 2009). Mae hyn yn galluogi modelwyr i gyfrifo allyriadau cerbydau yn unol 'r rhagfynegiadau diweddaraf. Mae'n bosibl i ddefnyddwyr ymgorffori'r allyriadau y maent yn eu cyfrifo drwy ddefnyddio'r EFT yn y mwyafrif o fodelau gwasgaru (ond nid offer sgrinio fel DMRB).

2) Mae'r gyfrifiannell NOx i NO2 wedi'i diweddaru. Mae'r newidiadau hyn yn ystyried rhagfynegiadau mwy diweddar o lefelau ocsidyddion ledled y DU ac mae hefyd yn defnyddio gwerthoedd rhagosodedig diwygiedig ar gyfer NO2 (fNO2) sylfaenol (fel y dangosir ar y daenlen).

3) Mae'r mapiau cenedlaethol o grynodiadau llygryddion aer cefndirol wedi'u diweddaru i ystyried rhagfynegiadau allyriadau mwy diweddar a dulliau sydd wedi'u diweddaru. Mae adroddiad cryno yn disgrifio'r prif newidiadau rhwng y ddwy gyfres o fapiau wedi'i gynnwys ar y wefan ynghyd 'r mapiau.

4) Mae'r offeryn dileu sector ar gyfer cyfrifo crynodiadau nitrogen deuocsid cefndirol a addasir fesul sector wedi'i ddiweddaru yn dilyn newidiadau i'r fethodoleg mapio cefndirol.

5) Mae'r ffactorau rhagamcanu blynyddoedd y dyfodol ar gyfer data monitro ochr ffordd sydd wedi'u cynnwys ym Mocs 2.1 LAQM.TG(09) wedi'u diweddaru.

Dim ond gyda data o'r flwyddyn 2008 ymlaen y gellir defnyddio'r offer hyn. Bydd adran Cwestiynau Cyffredin ar amodau modelu cyn 2008 yn dilyn yn fuan.

Os yw awdurdodau lleol angen cymorth neu esboniad, dylent gysylltu 'r Ddesg Gymorth Adolygu ac Asesu.

Ymgynghoriad ar Reoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) 2010
Dyddiad Cyhoeddi: 14/01/2010

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud rheoliadau sy'n rhoi Cyfarwyddeb 2008/50/CE ar ansawdd aer amgylchol ac aer glanach ar gyfer Ewrop (Cyfarwyddeb 'CAF') mewn grym.

Cliciwch yma am ddolen i'r dogfennau ymgynghori llawn.

Dylid darllen yr ymgynghoriad hwn ochr yn ochr ag ymgynghoriad Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ar reoliadau ar y Gyfarwyddeb CAF yn Lloegr, ac mae rhan ohoni yn gymwys drwy'r DU i gyd.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dirwyn i ben ar 05/03/2010.

Adolygiad Annibynnol ar Fonitro PM10 ym Mhort Talbot 26 Tachwedd 2009
Dyddiad Cyhoeddi: 26/11/2009

Mae Adolygiad Annibynnol o Fesurau Monitro a Gyflwynwyd yng Nghastell-nedd Port Talbot mewn Perthynas Deunydd Gronynnol (PM10) wedi'i gyhoeddi gan Brifysgol Gorllewin Lloegr (UWE) ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r adroddiad ar gael bellach ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Newydd 2008 ar 1 Hydref
Dyddiad Cyhoeddi: 30/09/2009, by AEA

Rydym yn falch o ddweud bod yr adroddiad ansawdd aer blynyddol diweddaraf ar gyfer Cymru wedii gyhoeddi, ac mae ar gael iw lawrlwytho nawr. Eleni rydym yn edrych ar nifer o ddigwyddiadau llygru aer diddorol yn ystod 2008, o ganlyniad i lwch yn cael ei gludo o bell a thraffig y ffordd. Rydym hefyd yn cynnal ymchwiliadau cynhwysfawr ir tueddiadau diweddaraf a dosbarthiad gofodol llygryddion yng Nghymru.

Eleni, am y tro cyntaf, rydym yn adolygu gweithgareddau amrywiol Fforwm Ansawdd Aer Cymru; rydym hefyd wedi casglu astudiaethau achos a phrofiad ymarferol aelodaur Fforwm syn gweithredur dadansoddwyr gronynnau FDMS diweddaraf.

Mae amrywiaeth gynhwysfawr o ddadansoddiadau, ystadegau, crynodebau data a graffiau ansawdd aer wediu cynnwys ar CD, a ddarperir gyda chopau caled or adroddiad.

» Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol 2008 - Saesneg (pdf)
» Lawrlwytho Adroddiad Blynyddol 2008 - Cymraeg (pdf)

Mynegai Ansawdd Aer PM10 Diwygiedig ar gyfer Data Cyfwerth at ddibenion Cyfeirio
Dyddiad Cyhoeddi: 04/08/2009

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf a mwy yn y DU, mae hen fonitorau PM10 TEOM wediu disodlin raddol gydag offerynnau cyfwerth at ddibenion cyfeirio. Mae hyn wedi digwydd yn y rhwydweithiau monitro cenedlaethol er mwyn cydymffurfio Chyfarwyddeb Ewropeaidd, ac yn rhanbarthol a lleol at ddibenion rheoli ansawdd aer lleol.

Nid ywr mynegai ansawdd aer PM10 cyfredol ar gyfer adrodd gwybodaeth gyhoeddus amser real o fonitorau TEOM yn gallu cael ei drosglwyddon uniongyrchol i fonitorau monitors cyfwerth at ddibenion cyfeirio eraill ac felly mae angen ei ddiweddaru. Dadansoddwyd canlyniadau rhaglen cywerthedd PM10 (a gyflawnwyd rhwng mis Tachwedd 2004 a mis Ionawr 2006) er mwyn datblygu hafaliad ar gyfer hen ddata TEOM a monitorau cyfwerth at ddibenion cyfeirio fel hyn:

PM10 cyfwerth at ddibenion cyfeirio = TEOM x 1.3 - 2.2494

Ar y sail hon maer Pwyllgor ar Effeithiau Meddygol Llygryddion Aer (COMEAP) wedi cytuno ar fynegai ansawdd aer ar gyfer PM10 a gellir neilltuo torbwyntiau ar gyfer llygredd Isel, Canolig, Uchel neu Uchel Iawn ir hen TEOMs neu ddata cyfwerth at ddibenion cyfeirio. I gael mwy o fanylion am y cefndir an newidiadau arfaethedig gweler y papur byr syn amgaeedig yma.

Dangosydd Ansawdd Aer Datblygu Cynaliadwy Terfynol y DU 2008
Dyddiad Cyhoeddi: 16/07/2009

Nid oedd 2008 yn flwyddyn nodedig o ran llygredd aer. Parhaodd y duedd i weld gostyngiad mewn crynodiadau deunydd gronynnol PM10 mewn lleoliadau cefndir trefol a lleoliadau wrth ymyl y ffordd, tra bo lefelau oson trefol wedi parhau i gynyddun gyson fel yn y blynyddoedd blaenorol. Mae mwy o wybodaeth fanwl yn: http://www.defra.gov.uk/evidence/statistics/environment/airqual/download/pdf/20090716ns.pdf

Ychydig iawn o newid sydd or ffigurau amodol a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2009.


Dyddiad Cyhoeddi: 20/05/2009


Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/2009


Dyddiad Cyhoeddi: 06/05/2009


Dyddiad Cyhoeddi: 27/03/2009


Dyddiad Cyhoeddi: 27/03/2009

Ymgynghori ar reoli ansawdd aer lleol
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/2009

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru am gael barn ar ganllawiau polisi drafft ar gyfer awdurdodau lleol Cymru ynglŷn u dyletswyddau rheoli ansawdd aer lleol o dan Ran IV Deddf yr Amgylchedd 1995.

Nod y canllawiau drafft yw cynorthwyo awdurdodau lleol i wellar gwasanaeth a ddarperir ganddynt wrth fynd ir afael ag ansawdd aer gwael trwy dargedu adnoddau i weithio tuag at amcanion ansawdd aer.

Maer ymgynghoriad yn cynnwys canllawiau ymarfer ar:

  • egwyddorion economaidd ar gyfer asesu mesurau lleol i wella ansawdd aer;
  • parthau allyriadau isel;
  • mesurau i annog y defnydd o gerbydau allyriadau isel; a
  • mesurau i annog pobl i osod cyfarpar lleihau llygredd ar eu cerbydau.

Ar l yr ymgynghoriad bydd Gweinidogion Cymru yn cyhoeddir canllawiau terfynol o dan adran 88(1) Deddf yr Amgylchedd 1995. Bydd yn rhaid i awdurdodau lleol ystyried y canllawiau hyn wrth gyflawni eu dyletswyddau rheoli ansawdd aer o dan adran 88(2) Deddf 1995.

Gellir gweld y canllawiau hyn ar wefan Llywodraeth y Cynulliad sef: here.


Dylai ymatebion ddod i law erbyn 02 Mawrth 2009.

Lawrlwytho Acrobat Reader

Mae angen rhaglen Adobe Acrobat Reader i weld ffeiliau PDF. Mae'r rhaglen hon eisoes yn rhan o fersiynau diweddaraf Internet Explorer a Netscape Navigator, felly ni fydd angen i chi ei gosod. Os nad oes gennych chi Acrobat Reader, cliciwch y ddolen gyswllt isod.