Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Strategaeth Ansawdd Aer

cover page of the stratagy documentMae Strategaeth Ansawdd AerThis link opens in a new window yn sefydlu´r fframwaith ar gyfer ansawdd aer ledled y DU. Mesurau y cytunwyd arnynt ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol sy´n darparu´r sylfaen ar gyfer y strategaeth. Mae´r strategaeth yn nodi´rMae´r strategaeth yn nodi´r Safonau a´r Amcanion Ansawdd Aer a nodwyd er mwyn mesur y gwelliant yn ansawdd yr aer

Mae mesuriadau cyfredol fesul awr o lygredd aer yn cael eu hadrodd i´r cyhoedd trwy system fynegai llygredd aer 1-10 hawdd i´w deall. Mae´r categorau yn amrywio o lygredd aer ISEL i UCHEL IAWN gyda chyngor cysylltiedig ar effeithiau ar iechyd a pha gamau y gellir eu cymryd i ddiogelu iechyd.

Mae´r mynegai yn cwmpasu amrediad tebyg i´r hyn a ddefnyddir ar gyfer mynegeion paill a llosg haul felly mewn fformat sy´n gyfarwydd i´r cyhoedd.

Gallwch gael manylion am y mynegai llygredd aer yma.

Compliance

Cover page of the guidance documentCover page of the guidance documentMae system o Reoli Ansawdd Aer Lleol wedi bod ar waith yn y DU ers 1997, gyda´r nod cyffredinol o sicrhau y bydd yr amcanion ansawdd aer cenedlaethol yn cael eu cyflawni ym mhob ardal. Mae gofyn i Awdurdodau Lleol adolygu eu hansawdd aer cyfredol ac asesu a oes unrhyw leoliadau yn debyg o fod yn uwch na´r amcanion cenedlaethol. Os ydynt yn nodi ardaloedd sy´n uwch yna bydd angen diffinio un neu fwy o ardaloedd rheoli ansawdd aer. Caiff awdurdodau lleol eu hannog i gydweithio, ac i ymgynghori -rhanddeiliaid lleol eraill i sicrhau bod y broses yn cael ei gweithredu´n glir. Fe´u hanogir hefyd i ystyried wrth gynnal eu Hadolygiad a´u Hasesiad, er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson lle bo´n bosib.This link opens in a new window wrth gynnal eu Hadolygiad a´u Hasesiad, er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson lle bo´n bosib.

Mae´r cynnydd o ran Adolygu ac Asesu wedi´i gyhoeddi ymaThis link opens in a new window

translation coming soon!

The latest Air Pollution in the UK annual reports and Compliance Assessment Summary reports can be downloaded below.

translation coming soon!.