Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Monitro Llygredd Aer

Gellir rhannu methodolegau monitro aer yn bum prif fath, yn cwmpasu ystod eang o gostau a lefelau perfformiad. Mae´r dulliau a´u rhagoriaethau cymharol wedi´u nodi yn y tabl isod ac yn cael eu trafod yn yr adran ddilynol. Efallai y bydd angen cyfiawnhau defnyddio math arbennig o offer monitro mewn adroddiadau asesu ac adolygu ac felly dylid eu dewis yn briodol.

Mae´n bwysig hefyd dewis y lleoliad monitro mwyaf priodol i ymchwilio ffynhonnell neu broblem llygredd aer benodol.

Dull Manteision Anfanteision
Samplu Goddefo Cost isel/syml. Defnyddiol ar gyfer sgrinio ac astudiaethau llinell sylfaen ac i gefnogi monitro awtomatig yn achos Asesiadau Manwl.  Heb eu profi yn achos rhai llygryddion. Angen dadansoddiad labordy. Yn gyffredinol, darparu cyfartaledd wythnosol neu hirach yn unig. 
Systemau Ffotogemegol a Synhwyrydd Optegol Gellir eu cludo o gwmpas.  Efallai mai hapfesuriadau y bydd sensistifrwydd isel yn ei ddarparu. 
Samplu Actif (Lled-Awtomatig) Cost isel/hawdd i'w gweithredu -dibynadwy. Setiau data hanesyddol ar gael gan rwydweithiau´r DU.  Darparu cyfartaledd dyddiol. Rhai dulliau yn llafurddwys. Angen dadansosddiad labordy. 
Monitro Pwynt Awtomatig Darparu data cydraniad uchel. Posib casglu data ar-lein. Darparu data llwybr neu ddata amrediad.  Cymharol ddrud. Angen gweithiwr hyfforddedig. Costau gwasanaeth a chynnal a chadw rheolaidd. 
Monitro Optegol Pell/Llwybr Hir Defnyddiol ger ffynonellau. Mesuriadau aml-elfen yn bosib.  Cymharol ddrud. Angen gweithiwr hyfforddedig. Methu cymharu data -mesuriadau pwynt. 

Gan fod offer monitro yn cwmpasu amrywiaeth eang o gostau cyfalaf a gweithredol, fel rheol, byddai´n ddoeth dewis y dull symlaf sydd ar gael i fodloni´r amcanion monitro penodol. Mae dulliau samplu goddefol neu actif rhad yn ddigon da ar gyfer monitro llinell sylfaen, sgrinio gofodol ac arolygon mynegol. Dim ond dulliau mesur profedig sy´n gyffredinol dderbyniol y dylid eu hystyried.