Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Monitro Llygredd Aer

Gellir rhannu methodolegau monitro aer yn bum prif fath, yn cwmpasu ystod eang o gostau a lefelau perfformiad. Mae´r dulliau a´u rhagoriaethau cymharol wedi´u nodi yn y tabl isod ac yn cael eu trafod yn yr adran ddilynol. Efallai y bydd angen cyfiawnhau defnyddio math arbennig o offer monitro mewn adroddiadau asesu ac adolygu ac felly dylid eu dewis yn briodol.

Mae´n bwysig hefyd dewis y lleoliad monitro mwyaf priodol i ymchwilio ffynhonnell neu broblem llygredd aer benodol.

Lleoliadau Monitro

Gellir dosbarthu safleoedd monitro yn ôl y math o amgylchedd, er mwyn gwerthuso data yn well. Yn gyffredinol, bydd y disgrifiad o´r safle yn adlewyrchu dylanwad ffynhonnell llygredd arbennig neu ddefnydd tir cyffredinol. Mae´r mathau o leoliadau monitro nodweddiadol, sy´n cael eu defnyddio mewn rhwydweithiau monitro awtomatig cenedlaethol, wedi´u disgrifio yn y tabl isod.

MathDisgrifiadDylanwadau FfynhonnellAmcanion
GWLEDIG Lleoliad gwledig yn yr awyr agored, mewn ardal o boblogaeth isel mor bell i ffwrdd phosib o ffyrdd, ardaloedd poblog a diwydiannol. Trafnidiaeth pell a rhanbarthol, colofn llygryddion trefol. Astudiaethau effaith ecosystemau. Asesu cydymffurfiad gyda llwythi critigol a lefelau ar gyfer cnydau a llystyfiant. Ymchwilio i drafnidiaeth rhanbarthol a phell. Nodi mannau lle mae'r osn yn diodd
TREFOL TREFOL Cerbydau, masnach, gwresogi gofod. Nodi tueddiadau trefol hirdymor.
OCHR CYRBAU Samplu safle o fewn 1m i ochr ffordd brysur. Traffig lleol. Nodi mannau gwael o ran llygredd cerbydau. Asesu sefyllfaoedd gwaethaf posib. Gwerthuso effeithiau technolegau rheoli allyriadau cerbydau. Penderfynu effeithiau cynlluniau cynllunio/gostegu traffig.
PELL Safle mewn gwlad agored, mewn ardal wledig anghysbell, sy'n profi crynodiadau llygredd rhanbarthol am lawer o'r amser. Cefndir rhanbarthol/hemisfferig. Asesu amodau cefndir hemisfferig neu fyd-eang .anllygredig.. Astudiaethau trafnidiaeth pell. Dadansoddiad tuedd llinell sylfaen hirdymor.
OCHR FFYRDD Samplu safle rhwng 1m o ochr cyrbau ffordd brysur a chefn y palmant. Fel arfer, bydd hyn o fewn 5m i'r ffordd, ond gallai fod hyd at 15m. Traffig lleol. Asesu'r sefyllfa waethaf bosib o ran cysylltiad 'r boblogaeth. Gwerthuso effeithiau rheolaethau allyriadau cerbydau. Penderfynu effeithiau cynlluniau cynllunio/gostegu traffig.
MAESTREFOL Lleoliad mewn ardal breswyl ar gyrion tref neu ddinas. Traffig, masnach, gwresogi gofod, trafnidiaeth ranbarthol, colofn llygryddion trefol, i gyfeiriad y gwynt o.r ddinas. Cynlluniau traffig a defnydd tir. Ymchwilio colofn llygryddion trefol.
CEFNDIR TREFOL Lleoliad trefol i ffwrdd o ffynonellau felly'n cynrychioli amodau cefndir dinesig yn fras e.e. ardaloedd preswyl trefol. Cerbydau, masnach, gwresogi gofod. Dadansoddi tuedd. Cynllunio trefol. Cynlluniau traffig a defnydd tir.
CANOLFAN DREFOL Lleoliad trefol sy'n cynrychioli cysylltiad poblogaeth nodweddiadol yng nghanol trefi neu ddinasoedd e.e. llefydd i gerddwyr yn unig ac ardaloedd siopa. Cerbydau, masnach, gwresogi gofod. Nodi tueddiadau trefol hirdymor.
TREFOL DIWYDIANNOL Ardal lle mae ffynonellau diwydiannol yn gwneud cyfraniad pwysig i'r llwyth llygredd cyfan. Canolradd. 20-30m o gwrb ffordd brysur. Diwydiant, cerbydau. Asesu effeithiau lleol ar iechyd ac amwynder. Cael y gorau o brosesau. Priodoli/nodi ffynonellau. Darparu data mewnbwn model. Datblygu/dilysu model. Cynllunio lleol ac awdurdodi gweithfeydd.
CANOLRADD 20-30m o gwrb ffordd brysur. Cerbydau, masnach, gwresogi gofod. Nodi tueddiadau trefol hirdymor.
MAES AWYR Monitro o fewn ffin perimedr maes awyr. Awyrennau, cerbydau, masnach, gwresogi gofod. Penderfynu effaith y maes awyr ar ansawdd aer.
ARALL Unrhyw gtegori lleoliad neu ffynhonnell arbennig yn cwmpasu monitro a wnaed mewn perthynas ffynonellau allyriadau penodol fel gorsafoedd p?er, meysydd parcio neu dwnneli. Fel y nodwyd Fel y nodwyd.