Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Monitro Llygredd Aer

Gellir rhannu methodolegau monitro aer yn bum prif fath, yn cwmpasu ystod eang o gostau a lefelau perfformiad. Mae´r dulliau a´u rhagoriaethau cymharol wedi´u nodi yn y tabl isod ac yn cael eu trafod yn yr adran ddilynol. Efallai y bydd angen cyfiawnhau defnyddio math arbennig o offer monitro mewn adroddiadau asesu ac adolygu ac felly dylid eu dewis yn briodol.

Mae´n bwysig hefyd dewis y lleoliad monitro mwyaf priodol i ymchwilio ffynhonnell neu broblem llygredd aer benodol.

Samplu Goddefo

Dulliau Samplu Goddefol (Tiwbiau Tryledu) - Dull syml a chost-effeithiol o fonitro ansawdd aer mewn ardal, i roi darlun cyffredinol da o grynodiadau llygredd cyfartalog. Maent felly yn ddefnyddiol iawn i asesu yn erbyn amcanion cymedr blynyddol. Caiff sampl sy´n cael ei gwblhau dros yr amser datguddio ei gasglu trwy drylediad i´r samplwr. Mae cost isel y tiwbiau yn galluogi samplu mewn nifer o fannau yn yr ardal ddiddordeb; mae hyn yn ddefnyddiol i amlygu mannau lle mae yna grynodiadau uchel, fel ochr priffyrdd. Nid ydynt mor ddefnyddiol ar gyfer nodi crynodiadau uchel ger ffynonellau neu´n agos i leoliadau diwydiannol lle mae angen cydraniad ar sail amser uwch ar gyfer amcanion arbennig. Mae arolygon tiwbiau tryledu yn hawdd i'w cynnal ac nid oes angen fawr o hyfforddiant ar weithwyr i wneud y gwaith. Mae tiwbiau tryledu ar gael ar gyfer y llygryddion canlynol yn y Strategaeth Ansawdd Aer :

  • Nitrogen deuocsid
  • BTX (bensen, tolwen, sylen)
  • 1,3-biwtadÏen
  • (Sylffwr deuocsid -dim yn addas ar gyfer R ac A)

Mae´n rhaid i´r tiwbiau gael eu dadansoddi gan labordai sy´n gallu cynnig sicrwydd ansawdd addas a mesurau rheoli ansawdd i sicrhau bod y canlyniadau´n bodloni yr amcanion ansawdd data a ddiffiniwyd ar gyfer y dull (cysylltwch -Desg Gymorth Monitro am restr o gyflenwyr a dadansoddwyr tiwbiau tryledu). Gellir cywiro data tiwbiau tryledu am dueddiadau yn y canlyniadau dadansoddol.