Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Hawlfraint

Hawlfraint y Goron 2018

Mae cynnwys y wefan hon wedi'i ddiogelu gan Hawlfraint y Goron, oni nodir fel arall. Mae'r hawlfraint wedi'i hepgor ar rywfaint o'r cynnwys, sy'n golygu eich bod chi'n rhydd i wneud copļau ohonynt. Mae categorļau o'r deunyddiau yr hepgorwyd eu hawlfraint yn cynnwys: datganiadau i'r wasg gan y llywodraeth, deddfwriaeth a nodiadau esboniadol ar ddeddfwriaeth, areithiau gweinidogion, dogfennau ymgynghori, dogfennau o wefannau swyddogol (oni nodir fel arall), prif ystadegau a chofnodion cyhoeddus heb eu cyhoeddi. Mae mwy o wybodaeth am y rhain a chategorļau eraill yn: HMSOThis link opens in a new window

Yn achos mathau eraill o ddeunyddiau fodd bynnag, nid yw'r ffaith ein bod ni'n cyflenwi dogfennau yn golygu bod gan y sawl neu'r sefydliad sy'n eu derbyn hawl awtomatig i ailddefnyddio'r dogfennau mewn modd a allai dorri hawlfraint, er enghraifft trwy wneud copļau, cyhoeddi a dosbarthu copļau i'r cyhoedd. Gellir ailgynhyrchu darnau byrion o unrhyw ddeunydd a gyhoeddir ar y wefan hon o dan ddarpariaethau ymdriniaeth deg y Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatent 1988 (adrannau 29 a 30) fel rhan o waith ymchwil at ddibenion anfasnachol, astudio preifat, beirniadaeth, adolygu ac adroddiad newyddion. Nid yw'r caniatād i ailgynhyrchu deunydd wedi'i ddiogelu gan y Goron yn cynnwys unrhyw ddeunydd ar y wefan hon sydd dan hawlfraint rhywun neu sefydliad arall. Rhaid i chi gael caniatād i gynhyrchu'r deunydd hwnnw gan ddeiliaid yr hawlfraint. Os ydych chi'n ansicr, dylech gysylltu ā Llyfrfa Ei Mawrhydi yn y lle cyntaf.
I gael manylion am ailddefnyddio deunydd dan hawlfraint y Goron, ewch i wefan Llyfrfa ei Mawrhydi: HMSOThis link opens in a new window neu cysylltwch â: hmsolicensing@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

Her Majesty's Stationary Office
Licensing Division
St Clements House
2-16 Colegate
Norwich
NR3 1BQ

Ffôn: 01603 621000
Ffacs: 01603 723000
E-bost: hmsolicensing@cabinet-office.x.gsi.gov.uk

Arall Hawlfraint Ymwadiad

Paratowyd gwybodaeth y wefan hon gan Ricardo-AEA dan gontract Fforwm Ansawdd Aer Cymru. Efallai bod hawlfraint ynghlwm wrth ailgynhyrchu mapiau, graffeg, adroddiadau, ffeiliau a thestun at ddibenion masnachol, a dylech wneud cais i'w defnyddio trwy e-bostio info@www.welshairquality.co.uk i'w hystyried. Mae croeso i'r cyhoedd ddefnyddio unrhyw ddata wedi'i lawrlwytho o'r wefan hon, gan roi cydnabyddiaeth i'r wefan hon fel y ffynhonnell.

Darparwyd holl wybodaeth y wefan hon gydag ewyllys da. Ni fydd Ricardo-AEA na Fforwm Ansawdd Aer Cymru yn atebol am unrhyw ddifrod ar unrhyw gyfrif, gan gynnwys rhai'n sgil colli data, elw neu refeniw, costau adennill data o'r fath, costau data newydd yn lle'r hen ddata, hawliadau gan drydydd parti neu gostau tebyg eraill sy'n codi yn sgil defnyddio'r data. Mae meddalwedd a chronfeydd data'r wefan hon yn eiddo i Ricardo-AEA a Fforwm Ansawdd Aer Cymru