Osgoi'r dudalen lywio [Bysell Gyrchu S]

Cynllun Busnes 2009 - 2012

Sefydlwyd Fforwm Ansawdd Aer Cymru ym 1994 gan Banel Prif Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd . sef Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd (Cymru) erbyn hyn. Dyma'r bobl sy'n cynrychioli gwasanaethau rheoleiddio Awdurdodau Lleol sy'n effeithio'n uniongyrchol ar iechyd, diogelwch a lles cymunedau lleol yng Nghymru. Mae'r Fforwm yn atebol i Gyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd (Cymru). Mae.' aelodau yn cynnwys amrywiaeth eang o randdeiliaid gan gynnwys:

  • Awdurdodau Lleol
  • Llywodraeth y Cynulliad
  • Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru
  • Asiantaeth yr Amgylchedd
  • Sefydliadau Academaidd
  • LACORS
Mae'r Cynllun hwn yn nodi ein Diben Cyffredin, yn amlinellu ein hamcanion ac yn rhestru'r blaenoriaethau allweddol y byddwn yn canolbwyntio arnynt dros y tair blynedd nesaf. Mae'r Cynllun hefyd yn cynnwys rhaglen waith flynyddol gydag amcanion mesuradwy, wedi'u diffinio'n eglur. O ganlyniad i hyn, byddwn yn dilyn egwyddorion rheoli perfformiad wrth ein gwaith, a gall ein haelodau a rhanddeiliaid eraill eu monitro a'u hadolygu.

I weld ein Cynllun Busnes yn llawn, defnyddiwch ein dolenni isod:

Cynllun Busnes (Fersiwn Saesneg)
Cynllun Busnes (Fersiwn Cymraeg)